Sẵn sàng cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tới các Đại sứ, đại diện các nước, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Trung tâm Tin tức