Sắp có thêm phương thức thanh toán điện tử Mobile Money

Mobile Money - một công cụ thanh toán mới - sẽ được Ngân hàng Nhà nước và Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo trình Chính phủ cho phép đưa vào thí điểm sử dụng.

Trung tâm Tin tức