Sập bẫy đưa lao động đi Singapore và Canada

Lợi dụng tâm lí muốn đổi đời của nhiều người, thời quan qua, nhiều công ty cũng như cá nhân môi giới đã tổ chức đưa người lao động đi làm việc chui ở những thị trường như: Canada, Singapore...

Trung tâm Tin tức