Sản phẩm chứng quyền có bảo đảm

Khi kỳ vọng vào sự tăng trưởng khả quan của một mã chứng khoán, thay vì mua cổ phiếu để sở hữu cổ phần, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra số vốn bằng 7-15% so với giá cổ phiếu để mua chứng quyền có bảo đảm.

Trung tâm Tin tức