Khởi nghiệp sáng tạo

Sách mới: Business Model Generation

Business Model Generation (tạm dịch: Tạo lập mô hình kinh doanh) dành cho những người sẵn sàng vứt bỏ đường lối tư duy cũ để tiếp nhận những mô hình sáng tạo giá trị mới. Do đó, nó phù hợp với các lãnh đạo, cố vấn và các doanh nhân của mọi tổ chức.

Xem thêm
Chiếc xe xanh