Sách công nghệ giáo dục bị loại khi thẩm định

Bộ sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại được giảng dạy trong suốt 40 năm qua sẽ có thể bị dừng từ năm học 2020-2021, bởi vừa bị hội đồng thẩm định quốc gia chấm "không đạt" ngay ở vòng đầu.

Trung tâm Tin tức