Quy định về thuốc lá ở một số quốc gia trên thế giới

Ở một số quốc gia trên thế giới, những quy định về việc hút thuốc lá đã rất nghiêm ngặt. Sau đây là những ví dụ.

Trung tâm Tin tức