Quốc hội thảo luận Dự án Luật Đo đạc và bản đồ

Quốc hội đã tập trung thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Chăn nuôi và thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

Trung tâm Tin tức