Quốc hội thảo luận chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Hôm qua, Quốc hội đã thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học.

Trung tâm Tin tức