Truyền hình thanh niên

Quận đoàn 11 tiếp nhận văn bản bằng mã code

Tại quận đoàn 11, việc tiếp nhận và xử lý văn bản của văn phòng đoàn ngày càng thuận tiện hơn nhờ sử dụng mã code.

Truyền hình Thanh niên
Xem thêm