Quận 2 đạt nhiều chuyển biến tích cực về vệ sinh môi trường

Chuyển biến từ nhận thức, từ đó có những chương trình hành động thiết thực nhất chính là dấu ấn rõ nét nhất sau một năm thực hiện chỉ thị 19.

Trung tâm Tin tức