Quận 11 đảm bảo xây dựng môi trường văn hóa thực hiện tốt chủ đề năm 2020

Thực hiện chủ đề năm 2020 "Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị", quận 11 đã có sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm với tinh thần thượng tôn pháp luật cao.

Trung tâm Tin tức