Phụ nữ nông thôn và câu chuyện khởi nghiệp

Tại Việt Nam, lao động nữ chiếm đến 45,8% lao động cả nước, trong đó 70% tập trung ở nông thôn. Để khơi dậy nguồn lực lớn này, cuộc thi ý tưởng sáng tạo công nghệ vì bình đẳng giới và phát triển công bằng cho phụ nữ nông thôn đã được tổ chức.

Ban Khoa giáo HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh