Phát hiện sớm, xử lý ngay là biện pháp hiệu quả để xử lý dịch bệnh

Phát hiện sớm, xử lý ngay là một trong những yếu tố quan trọng để xử lý dịch tả heo châu Phi. Tuy nhiên, các phương án dập bệnh cần được tiến hành đồng bộ và xuyên suốt.

Trung tâm Tin tức