Phân loại rác tại nguồn đã có chế tài

Tại TP.HCM, việc phân loại rác tại nguồn không còn là hô hào, phong trào mà đã áp dụng chế tài cho việc phân loại rác thải.

Trung tâm Tin tức