Phân bón hữu cơ góp phần định dạng nền nông nghiệp bền vững

Việc đưa phân bón hữu cơ vào canh tác sạch được xem là một trong những giải pháp then chốt, định dạng cho nền nông nghiệp phát triển "xanh, sạch, an toàn, bền vững".

Trung tâm Tin tức