Nông dân Bình Phước lo tiêu mất mùa

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước lo lắng tiêu mất mùa do tiêu ra hoa, trái đậu rất ít.

Trung tâm Tin tức