Những điểm nhấn của luật chứng khoán sửa đổi

Vừa qua, Quốc hội đã có cuộc họp để lắng nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi), từ đó rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan để phù hợp với xu hướng kinh tế hiện nay.

Trung tâm Tin tức