Nhật Bản kêu gọi các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư tiền điện tử

Các nhà điều hành hoạt động giao dịch tiền điện tử cần đẩy mạnh các biện pháp lý giải với nhà đầu tư về những nguy cơ tiềm ẩn, cũng như bảo đảm an ninh mạng.

Trung tâm tin tức