Người lao động phải mang thẻ và giấy công lệnh khi ra đường

Để tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường, đặc biệt là trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 và các biện pháp tăng cường, Sở GTVT TP.HCM yêu cầu người lao động khi đi ra đường phải mang thẻ và giấy phân công nhiệm vụ (công lệnh).

Nguồn: Trung tâm Tin tức