Người lao động nhận bảo hiểm xã hội 1 lần tăng cao

Hiện nay, số lượng người lao động nhận trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần đang có chiều hướng tăng cao. Năm tháng đầu năm 2018, cả nước có gần 300.000 người lao động được BHXH Việt Nam giải quyết chế độ trợ cấp một lần.

Trung tâm Tin tức