Người dân hưởng lợi từ di sản

Năm 1999, khi được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, Hội An chỉ mới đón khoảng 100.000 lượt du khách. Đến năm 2019, con số này đã hơn 5,35 triệu lượt, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 50 triệu đồng/năm.

Trung tâm Tin tức