Ngoại giao Viêt Nam: Một năm nhìn lại

Nhìn lại năm 2018, tình hình thế giới và khu vực chuyển động hết sức nhanh chóng, phức tạp và có nhiều diễn biến mang tính bước ngoặt. Trong bối cảnh đó, ngoại giao Việt Nam đã chủ động hơn, sáng tạo hơn trong quá trình hội nhập sâu rộng.

Trung tâm Tin tức