Đại học Công nghiệp TP.HCM

Ngày hội tư vấn xét tuyển 2018

Hình thức xét tuyển của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM năm nay vẫn duy trì 2 phương án xét tuyển. Điểm mới trong kỳ xét tuyển lần này là triển khai chương trình đại học 3.5 năm, cao đẳng 2.5 năm, trong đó có 1 học kỳ doanh nghiệp.

Trung tâm Tin tức