Ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân

Sự kiện chính trị quan trọng ngày 23/5 sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam khi bầu ra những cử tri tài giỏi.

Đài Truyền hình HTV