Ngày 5/3, các trường học tại TP.HCM phải hoàn thành đề xuất lựa chọn sách giáo khoa

Ngày 5/3 tới đây, các trường học tại TP.HCM phải hoàn thành đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 và lớp 1, lớp 2 để Sở Giáo dục - Đào tạo TP tổng hợp, gửi Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa.

Trung tâm Tin tức