Nâng cao giá trị để đẩy mạnh xuất khẩu nông, thủy sản Việt Nam

Việt Nam chủ yếu vẫn xuất khẩu sản phẩm dưới dạng thô, dẫn đến chưa nâng cao được giá trị cho nông sản Việt.

Trung tâm Tin tức