Năm học 2019 - 2020: Đặt mục tiêu tiếp tục hướng đến giáo dục thông minh

Tại TP.HCM, hệ thống trường học công lập đang chiếm 50% số lượng cơ sở giáo dục, đang tiếp nhận 83% học sinh toàn thành phố, vì vậy, ngành giáo dục khuyến khích tăng cường các điểm trường dân lập trong thời gian tới.

Trung tâm Tin tức