Năm an toàn giao thông: Nâng cao nhận thức cho trẻ từ nhà trường đến gia đình

Theo kết quả nghiên cứu về an toàn giao thông tại Việt Nam, học sinh trung học phổ thông có liên quan đến tổng số 90% các vụ tai nạn giao thông.

Trung tâm Tin tức