Massage dừa nước để lấy mật

Mật dừa nước là sản phẩm đầu tiên ở Việt Nam, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân.

Trung tâm Tin tức