Lùi thời gian tổ chức Festival Huế 2020 đến cuối tháng 8

Để phòng ngừa dịch Covid-19, Huế quyết định lùi thời gian tổ chức Festival 2020 đến cuối tháng 8 (lùi 4 tháng so với kế hoạch ban đầu).

Trung tâm tin tức