Lớp học của sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam ở Trung Phi

Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc là trách nhiệm to lớn và vinh dự của mỗi sĩ quan Việt Nam. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ xa, các sĩ quan của Việt Nam còn phát huy tinh thần của "bộ đội cụ Hồ" ở những miền đất xa xôi.

Trung tâm Tin tức