Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2

Lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH, ĐBHĐND TP.HCM

Hôm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, những người được giới thiệu ứng cử ĐBHĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn: Trung tâm Tin tức
Xem thêm