Lần đầu tiên đổi mới những môn học theo định hướng STEM

Lần đầu tiên các môn: Lịch sử, Văn học, Ngoại ngữ, Sinh học, Hóa học được xây dựng hướng tới giáo dục STEM - phương pháp giáo dục tích hợp giúp người học gắn kết lý thuyết với thực tế cuộc sống.

Trung tâm Tin tức