Ký ức ngày Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946

Kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946 đến nay, Quốc hội đã ngày càng khẳng định được vai trò của mình trên cả 3 lĩnh vực: lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Nguồn: Trung tâm Tin tức
Xem thêm