Kiến nghị trích ngân sách dự phòng Trung ương chống hạn, mặn

Theo Bộ Tài chính, vướng lớn nhất hiện nay là chưa có quy định pháp luật chi tiết các giải pháp phòng, chống hạn, xâm nhập mặn nào được hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự phòng Trung ương.

Trung tâm Tin tức