Kiểm tra công trình không phép trên Mã Pì Lèng

Việc xây dựng công trình quy định tại khu vực Mã Pì Lèng không được làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trung tâm Tin tức