Kích cầu du lịch nội địa trong giai đoạn "bình thường mới"

Ngành Du lịch Trở lại hoạt động trong trạng thái “bình thường mới” sẽ đối mặt với những thách thức khác nhau đòi hỏi các doanh nghiệp phải thích ứng với bối cảnh mới, linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, chủ động cân nhắc những biện pháp ứng phó trước.

Trung tâm Tin tức