Không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp

Bộ Giáo dục và Đào tạo không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học, nhưng tiếp tục đeo khẩu trang trên đường đến trường, giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp...

Trung tâm Tin tức