Khơi nguồn khởi nghiệp cho sinh viên

Trên tinh thần hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp do Bộ giáo dục và Đào tạo đề nghị, hiện nay tại các trường, nhiều hoạt động giúp sinh viên khởi nghiệp bắt đầu lan tỏa và mang lại một số kết quả tích cực.

Trung tâm Tin tức