Khởi nghiệp: Nhà khoa học chật vật đưa ý tưởng vào thị trường

Theo thống kê, cứ 10 ý tưởng khoa học khởi nghiệp thì chỉ còn 4 ý tưởng tồn tại và ứng dụng vào thực tiễn.

Trung tâm Tin tức