Khởi động chiến dịch "Giờ Trái Đất 2018”

Chiến dịch Giờ Trái Đất 2018 đã chính thực được khởi động với khẩu hiệu cho chiến dịch năm nay là "Hôm nay tôi sống xanh hơn".

Trung tâm Tin tức