Khó tiếp cận nguồn vốn vay xuất khẩu lao động

Nguồn vốn cho vay ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách được xem là đòn bẩy giúp nhiều hộ xóa nghèo, có vốn làm ăn. Tuy nhiên, việc áp dụng chính sách này còn một số vấn đề chưa phù hợp.

Trung tâm Tin tức