Khánh thành phòng huấn luyện mô phỏng gây mê hồi sức khu vực phía Nam

Đây là mô hình trung tâm huấn luyện mô phỏng thứ hai được thành lập ở Việt Nam, tiếp nối sự thành công của phòng thực hành tiền lâm sàng và mô phỏng trong gây mê hồi sức đặt tại Bệnh viện Việt Đức từ năm 2016.

Trung tâm Tin tức