Khai thác du lịch bền vững từ hành vi ứng xử văn hóa

Chưa lúc nào vấn đề ứng xử văn hóa lại được nói đến nhiều như hiện nay: trong lễ hội, giao thông, trong gia đình, nơi học đường… và ứng xử văn hóa trong hoạt động du lịch cũng là vấn đề đáng bàn.

Trung tâm Tin tức