Kết quả khảo sát về thói quen đọc sách của giới trẻ TP.HCM

Các phỏng vấn viên đã thực hiện 1.600 khảo sát trong hai tháng dành cho năm nhóm đối tượng gồm: học sinh, giáo viên và phụ huynh; từ đó cho ra kết quả: thói quen đọc sách của các nhóm đối tượng còn thấp.

Trung tâm Tin tức