Kết nối mạng lưới tái chế nhựa

8.900 tấn rác thải rắn sinh hoạt là lượng rác được thải ra tại TP.HCM mỗi ngày, trong đó chất thải nhựa chiếm khoảng 1.800 tấn, gây nguy hại lớn đến môi trường tự nhiên.

Trung tâm Tin tức