TRANG CH???  
Trang ch???  |   S?? ????? site  |   Li??n h???  |   Download  
TTTH CÁP (HTVC)
Thông tin tổng quát
Giới thiệu các kênh
Dịch vụ
Phim
Khám phá - Khoa học giáo dục
Channel Information
About us
TRANG CHÍNH
LỊCH PHÁT SÓNG
HTV VIDEO
HTV TRỰC TUYẾN
Số lượt truy cập:
Liên kết trang web

Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp HTVC

Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp HTVC

Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp HTVC

 
  Nội dung các phim trên HTVC

Bulan & Bintang
 

??o di?n: Raam Punjabi
Di?n vi?n:
Dicky Wahgudi, Cut Tari, Rimasha, Nikita Willy,...
S?n xu?t:
Indonesia
Th? lo?i: Phim thi?u nhi

Xu?t b?n: 2007
Bulan l? m?t c? b? ho?t b?t, ngh?ch ng?m nh? m?t ??a b? trai. Ng??c l?i v?i Bulan, Bintang l? m?t c? b? ???u ??, n? t?nh. H?c c?ng l?p v?i nhau, hai c? b? ch?i v?i hai nh?m b?n kh?c nhau, nh?ng tr? ??a c? ? khi?n hai c? b? tr? th?nh ??i ch?i v?i nhau.
Cu?c s?ng h?n nh?n c?a cha Bulan v? m? Bintang ??u ?? v?. Cha Bulan c?m th?y c? l?i v?i c? b? v? c? s?c t?m cho c? b? m?t ng??i m? thay th?. Nh? duy?n ph?n an b?i, cha Bulan g?p m? Bintang, h? c?m m?n nhau, mong ??c x?y d?ng m?i ?m gia ??nh cho hai c? b??

Th? nh?ng ?i?u h? mong ??c c? l? mong ??c c?a hai ??a tr?, h? c? th? g?n b? v?i nhau cho hai c? b? m?i ?m th?t s?, c? hai c? b? c? th? h?a nh?p v?i nhau hay kh?ng l?i l? c?u h?i kh? c? l?i ??p? V?i l?i di?n t? nhi?n v? l?i cu?n, b? phim g?i ??n ng??i xem nh?ng th?ng ?i?p v? th? gi?i tr? th? v? v? c?c b?c l?m cha m?. 

Phim  Bulan & Bintang d?i 51 t?p, ph?t s?ng v?o 17 gi? h?ng ng?y tr?n k?nh ASTRO C?M X?C, ph?t tr?n h? th?ng truy?n h?nh c?p HTVC v? VCTV.

 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
In th??ng tin
 
C??c tin kh??c
" Người khách lạ trên tàu": Lúc 8 giờ 30 và 16 giờ 30 ngày 3/3 trên TCM
"Lost and Found": Lúc 16 giờ ngày 8/3 trên HBO
"Star Dust ": Lúc 20 giờ ngày 8/3 trên HBO
"Người đàn ông tháng giêng": Lúc 20 giờ ngày 13/3 trên MGM
"Đơn thương độc mã": Lúc 22 giờ ngày 11/3 trên HTVC - Phim
"Chứng mất ngủ": Lúc 22 giờ ngày 13/3 trên HTVC - Phim
"Sự ngọt ngào của cái chết": Lúc 22 giờ ngày 12/3 trên HTVC - Phim
"Sát thủ máu lạnh": Lúc 20 giờ ngày 8/3 trên Star Movies
"Kho báu quốc gia: Pho sách tối mật": Lúc 20 giờ ngày 21/2 trên Star Movies
"Speed": Lúc 15 giờ 55 ngày 18/2/2009 trên HTVC - Phim
"Phúc họa khôn lường ": Lúc 22 giờ ngày 25/2/2009 trên HTVC - Phim
"Hãy nhìn như Mona Lisa": lúc 20 giờ ngày 27/2/09 trên MGM
"Mildred Pierce": Lúc 2 giờ 55 ngày 17/2/2009 trên TCM
"Forbidden Secrets": Lúc 20 giờ ngày 19/2/2009 trên CINEMAX
"Dead Reckoning": Lúc 16 giờ ngày 18/2/2009 trên CINEMAX
"Assassins": Lúc 20 giờ ngày 28/2/2009 trên CINEMAX
"Monster Ark": Lúc 16 giờ ngày 8/2/2009 trên HBO
"Indictment: The Mcmartin Trial": Lúc 3 giờ 30 phút ngày 18/2/2009 trên HBO
"The Heartbreak Kid": Lúc 14 giờ ngày 15/2/2009 trên HBO
"Bee Movie": Lúc 6 giờ và 18 giờ ngày 19/2/2009 trên HBO
 Thông tin