Hơn 25 triệu thẻ ATM phải chuyển sang thẻ chíp vào cuối năm 2019

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư về hoạt động thẻ ngân hàng sẽ có hiệu lực từ ngày 18/2/2019. Thông tư bổ sung quy định tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa và yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip không tiếp xúc tại Việt Nam.

Trung tâm Tin tức