Hội đồng trẻ em cấp tỉnh, thành phố - Một năm nhìn lại

Hội đồng đội Trung ương đã lựa chọn 5 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm mô hình Hội đồng trẻ em cấp tỉnh, thành phố giai đoạn 2017 - 2020, sau một năm triển khai, mô hình đã phát huy những hiệu quả tích cực.

Trung tâm Tin tức